Lu bian ye can

Lu bian ye can

In the subtropical province of Guizhou, Chen Sheng embarks on a journey to find his nephew.

Genres: Drama, Movies, Mystery
Director : Bi Gan, Gan Bi
Casts : Yongzhong Chen, Yue Guo, Linyan Liu, Feiyang Luo, Lixun Xie, Zhuohua Yang, Shixue Yu, Daqing Zhao
Countrys : China
Rating RatingCount Released Duration
7.2 2,150 2016-03-23 113 Min
,