Principal: koi suru watashi wa heroine desu ka?

Principal: koi suru watashi wa heroine desu ka?

After her parents divorced, Shima Sumitomo lived with her mother. She felt uncomfortable living with her stepfather and she was unable to hang out with people at her high school. Shima Sumitomo decides to move to Hokkaido where her father lives. At her new high school in Hokkaido, she meets classmate Gen Tatebayashi and Wao Sakurai. They are the two most popular boys at her school. A principle of her school is that “Gen and Wao are for everyone.” If anyone breaks the rule, that person will be ostracized. Even so, Shima Sumitomo gets closer to Gen and Wao.

Genres: Comedy, Movies
Director : Tetsuo Shinohara, Toru Yamamoto
Casts : Mashiro Ayano, Tomohiro Ichikawa, Shiori Ishikawa, Rina Kawaei, Nozomu Kotaki, Yuina Kuroshima, Hiroyuki Morisaki, Kumi Nakamura, Miho Shiraishi, Sawa Suzuki, Mahiro Takasugi
Countrys : Japan
Rating RatingCount Released Duration
6.9 56 2018-03-03 110 Min
,