The Eight Hundred

The Eight Hundred

In 1937, eight hundred Chinese soldiers fight under siege from a warehouse in the middle of the Shanghai battlefield, completely surrounded by the Japanese army.

Genres: Action, Drama, History, Movies, War
Director : Guan Hu, Hu Guan
Casts : Zhi-zhong Huang, Zhang Junyi, Hao Ou, Xiaoguang Hu, Wu Jiang, Yi Zhang, Qianyuan Wang, Cheng Zhang, Siyu Lu, Chun Du, Vision Wei
Countrys : China
Rating RatingCount Released Duration
6.7 1,802 2020-08-14 147 Min
,