The Looming Storm

The Looming Storm

Yu, a self-assured factory guard, fancies himself a detective and begins poking his nose into a murder investigation.

Genres: Crime, Movies
Director : Dong Yue, An Wande, Yue Dong
Casts : Yihong Duan, Yiyan Jiang, Yuan Du, Wei Zheng, Chuyi Zheng, Lin Zhang, Tao Liu, Gang Chen, Yujie Su, Penghao Zhang, Xianliang Li
Countrys : China
Rating RatingCount Released Duration
6.5 1,051 2017-11-17 120 Min
,